Kiến Trúc Hiện Đại Việt Nam – Sự Giao Thoa Bản Sắc Văn Hóa

Theo nhiều nguồn khác nhau thì Kiến trúc hiện đại Việt Nam ra đời vào đầu thế kỷ 2. Hoặc cũng có thể tính từ khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập, năm 1925. Xuyên...

18/06/2021

Chi Phạm

0 Bình luận

Kiến Trúc Hiện Đại Việt Nam – Sự Giao Thoa Bản Sắc Văn Hóa

Theo nhiều nguồn khác nhau thì Kiến trúc hiện đại Việt Nam ra đời vào đầu thế kỷ 2. Hoặc cũng có thể tính từ khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập, năm 1925. Xuyên...

18/06/2021

Chi Phạm

0 Bình luận